OCENIANIE
Home PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANIE UCHWAŁY WPROWADZAJĄCE ZMIANY

Home

Home

                                                                                        

DZIAŁ VI

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

Rozdział 1

Zasady klasyfikowania i promowania

§ 85. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1) okres I trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia i kończy się klasyfikacją śródroczną, którą przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu przed feriami;

2) okres II rozpoczyna się 1 lutego, trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i kończy się klasyfikacją roczną, końcową, którą przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych.

     2. Termin ustalania śródrocznych, rocznych i końcowych oceń klasyfikacyjnych określa kalendarz danego roku szkolnego.

§ 86. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania edukacyjne postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

4. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia z religii i etyki ocenę śródroczną i roczną klasyfikacyjną ustala się, jako średnią uzyskaną z tych zajęć.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) monitorowanie pracy ucznia, informowanie  go o poziomie  osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze , co wymaga poprawy, w jaki sposób i jak powinien się dalej uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu oraz udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole;

2) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole;

3) możliwość poprawiania ocen bieżących według sposobów i form zawartych w Zasadach Oceniania Przedmiotowego;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianu;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia, o  uzdolnieniach;

8) określenie kryteriów oceniania zachowania.

§ 87. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4) warunkach, sposobie oraz kryteriach zachowania;

5) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów o ich postępach w nauce podczas zajęć lub przez umieszczanie oceny w dzienniku elektronicznym.

3. Nauczyciele informują rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych, o postępach w nauce, poziomie wiedzy i umiejętnościach ucznia oraz ocenie zachowania na zebraniach z rodzicami, konsultacjach indywidualnych oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

4. Nauczyciele uzasadniają ustaloną ocenę wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, co wymaga poprawy i jak należy to poprawić;

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciele przekazują do wglądu uczniom na zajęciach edukacyjnych, a ich rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach z rodzicami, indywidualnych spotkaniach z nauczycielem. Prace te przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do końca roku szkolnego.

6. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii/orzeczenia  publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§ 88. 1. Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu:

1) e – dziennik;

2) teczka wychowawcy;

3) karta obserwacji zachowania;

4) teczki prac uczniów.

2. Formy i zasady obowiązujące przy sprawdzaniu osiągnięć ucznia są szczegółowo opisane w Zasadach Oceniania Przedmiotowego.

3. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

1) praca klasowa obejmująca treści jednego lub kilku działów tematycznych:

a) termin pracy klasowej powinien być uzgodniony z uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do e-dziennika,

b) każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa,

c) uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien uzgodnić z nauczycielem przedmiotu termin jej napisania,

d) w jednym dniu może się odbyć jedna praca klasowa,

e) w jednym tygodniu mogą się odbyć trzy prace klasowe;

2) inne prace pisemne:

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału,

b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,

c) referaty,

d) zadania domowe;

3) wypowiedzi ustne:

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,

b) wystąpienia (prezentacje),

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji;

4)  zadania praktyczne;

5) projekty grupowe;

6) efekty pracy w grupach;

7) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezentacje  multimedialne, plakaty, itp.;

8) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach;

9)   przygotowanie do uczestnictwa w lekcji, aktywność na lekcji.

4. Sprawdzone i ocenione sprawdziany i prace klasowe nauczyciel ma obowiązek oddać uczniom w terminie dwóch tygodni, z uzasadnieniem oceny.

5. Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowuje się w e-dzienniku w formie cyfrowej, oceny kształtującej,  oceny klasyfikacyjne w arkuszach ocen – słownie, w pełnym brzmieniu.

6. Podczas oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów stosuje się m. in. elementy oceniania kształtującego, przede wszystkim, takie jak:

1) cele lekcji sformułowane w języku ucznia;

2) NaCoBeZu – jasno i konkretnie sformułowane kryteria oceniania;

3) pytania kluczowe pokazujące uczniom szerszą perspektywę zagadnienia;

4) informacje zwrotne  nauczyciela dla ucznia zawierające wyszczególnienie dobrych elementów pracy, tego, co wymaga poprawienia, wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien wykonywać zadania, aby osiągnąć zamierzony efekt oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej, aby rozwijać swoje umiejętności;

5) zadania podsumowujące, dające nauczycielowi wiedzę dotyczącą osiągnięcia zaplanowanych celów lekcji oraz wskazówki do dalszej pracy.

§ 89.  W wewnątrzszkolnym ocenianiu przyjęte są następujące zasady:

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów);

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania całej skali ocen;

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie może podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 90.  1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w Zasadach Oceniania Przedmiotowego.

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności.

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).

§ 91. 1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń w IPET opracowanym przez szkolny zespół nauczycieli i specjalistów;

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;

3) opinii PP-P, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu;

4) rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów szkolnych;

5) opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

2. Opinia PP-P, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 92. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego -  także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 93. 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych / informatyki na podstawie opinii, o braku możliwości uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych  możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Dyrektor Szkoły  zwalnia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca II etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4. W przypadku, kiedy okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych / informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie opinii lub orzeczenia, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 94. 1.  W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego i jego postępów oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3. Klasyfikacja śródroczna uczniów klas IV - VIII polega na okresowym podsumowaniu ich osiągnięć edukacyjnych:

1) określa poziom opanowania wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego w szkole programu nauczania uwzględniającego tę podstawę;

2) śródroczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia z obowiązkowych form sprawdzania wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu;

3) uczeń, który otrzymał niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć jest zobowiązany do uzupełnienia braków z  pierwszego okresu nauki i przystąpienia do sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

4. Klasyfikacja roczna ucznia klas IV - VIII polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym:

1) określa poziom opanowania wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego w szkole programu nauczania uwzględniającego tą podstawę;

2) roczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest w oparciu o śródroczną ocenę klasyfikacyjną oraz na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia z obowiązkowych form sprawdzania wiadomości i umiejętności w II okresie danego roku szkolnego.

5. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

Celujący

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczający

2

Niedostateczny

1

 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia w danym oddziale.

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła zapewni uczniowi możliwość uzupełnienia braków poprzez:

1)  zajęcia wyrównawcze;

2) zindywidualizowane wymagania;

3) pomoc innego rodzaju.  

§ 95. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów należy poinformować na miesiąc przed klasyfikacją roczną, ucznia podczas zajęć edukacyjnych  i jego rodziców (prawnych opiekunów) za pomocą e – dziennika, na spotkaniu z rodzicami. Za przekazanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

§ 96. 1. Uczeń ma prawo wnieść o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.

2. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określają Zasady Oceniania Przedmiotowego.

§ 97. 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń uzyska średnią ocen z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje dyplom ucznia wzorowego.

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uczeń uzyska średnią ocen z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję z wyróżnieniem.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, etykę do średniej ocen, o których mowa w ust.2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. Jeżeli absolwent klasy VIII w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen ponad 5,0, wzorową ocenę zachowania, wykazał się dodatkowymi pracami na rzecz Szkoły oraz godnie ją reprezentował na zewnątrz, może otrzymać Statuetkę.

§ 98. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgody takiej można udzielić w następujących przypadkach:

1) poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków wiedzy i umiejętności oraz skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia;

2) spowodowanych zdarzeniami losowymi;

3) trudnej sytuacji życiowej ucznia.

4. Egzamin klasyfikacyjny uczeń może zdawać z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, techniki, zajęć komputerowych/informatyki i wychowania fizycznego.

6. Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, plastyki, techniki, zajęć komputerowych/informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

9. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje materiał zajęć edukacyjnych zrealizowany w danym okresie/roku.

10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:

1) uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą.

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: technika, muzyka, plastyka wychowanie fizyczne. Uczniowi również nie ustala się oceny zachowania.

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W jej skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

13. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwić wystawienie ocen od dopuszczającej do celującej.

14.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych;

2) imię i nazwisko ucznia;

3) skład komisji (imiona i nazwiska nauczycieli);

4) termin egzaminu;

5) zadania, ćwiczenia egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

16.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach oraz wykonanych zadaniach praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.  Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną, znajduje się w sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał śródroczną/roczną ocenę niedostateczną.

18.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 102.

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

§ 99. 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego jest złożenie przez ucznia lub jego rodziców, w ciągu dwóch dni od otrzymania informacji o nieklasyfikowaniu, pisemnej prośby z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły.

2. Dyrektor Szkoły w ciągu dwóch dni podejmuje decyzję w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego, który przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. O decyzji w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego ucznia informuje wychowawca klasy.

4. W przypadku ucznia, którego nie klasyfikowano z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności prośba o egzamin klasyfikacyjny kierowana jest do Rady Pedagogicznej z dokładnym wyjaśnieniem powodu nieobecności.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

§ 100. 1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 105 ust.10.

2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w trakcie roku szkolnego.

4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 101. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej/śródrocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, techniki, informatyki/zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:

1) Dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)  nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu;

4) imię i nazwisko ucznia

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustalona ocena egzaminu.

7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej. Rada Pedagogiczna może skorzystać z tej możliwości w następujących przypadkach:

1) długotrwała choroba ucznia (ponad 2 miesiące) – uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu lub sanatorium;

2) zdarzenia losowe;

3) trudna sytuacja życiowa ucznia;

4) zmiana szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego.

11. Przeciwwskazaniami do skorzystania z ww. możliwości są:

1) lekceważący stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia;

2) uporczywe uchylanie się od obowiązków szkolnych;

3) niekorzystanie przez ucznia z pomocy w nauce organizowanej w Szkole;

4) niezgłoszenie się przez ucznia bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonych przez nauczyciela terminach.

§ 102. 1. Uczeń i jego rodzie (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie  2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodne z przepisami prawa dotyczącego ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Sprawdzian przeprowadza komisja w składzie:

1) Dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tymże powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną znajduje się w sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał roczną ocenę niedostateczną.

7. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:

1) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania  sprawdzające;

6) ustalona ocena sprawdzianu.

8. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

          § 103. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu udostępniana jest do wglądu, na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nie później niż trzy dni od dnia przystąpienia do danego egzaminu bądź sprawdzianu w obecności przewodniczącego komisji.

§ 104. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

   

Rozdział 2

 Zasady i kryteria oceniania zachowania

§ 105. 1. Szkolne ocenianie zachowania wspiera rozwój osobowości ucznia, pozwala na uzyskanie wiary w siebie, ukierunkowane jest na zachowania pozytywne oparte o uczciwość i tolerancję, sprzyja współpracy koleżeńskiej przygotowuje do odpowiedzialnego, aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie, sprzyja tworzeniu poczucia własnej godności i szacunku dla innych i odpowiedzialności za własną przyszłość.

2. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, ucznia (samoocena) oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez niego zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie.

§ 106. 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i  kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.

2. Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia wyraża się w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

3. Wychowawca zobowiązany jest na bieżąco informować rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia na terenie Szkoły.

4. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

5. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. Ocena opisowa zachowania ( śródroczna i roczna) jest zbiorem informacji na temat funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym (wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodnie z dobrem Szkoły i społeczności, dbałość o honor i tradycje Szkoły) oraz opis jego rozwoju społeczno – emocjonalnego (dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom).

6. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę.

8. Ustalona przez wychowawcę klasy klasyfikacyjna ocena zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem trybu odwoławczego.

9. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 107. 1. Nieobecność ucznia na zajęciach dydaktycznych powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do Szkoły. Usprawiedliwienia dokonuje rodzic (prawny opiekun) na piśmie, osobiście lub telefonicznie wskazując datę nieobecności dziecka w Szkole.

2. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

3. W przypadku przedłużającej się nieobecności (choroby), rodzic (prawny opiekun) powinien poinformować wychowawcę osobiście lub telefonicznie o przyczynach nieobecności dziecka.

4. Powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w Szkole powodują w pierwszej kolejności poinformowanie przez wychowawcę lub pedagoga o zaistniałym fakcie rodziców (prawnych opiekunów), osobiście, telefonicznie lub pisemnie.

5. Jeżeli informacja skierowana do rodziców ( prawnych opiekunów) okaże się nieskuteczna, a nieobecności nieusprawiedliwione pojawiają się w dalszym ciągu, wychowawca informuje o sytuacji pedagoga szkolnego.

6. Niespełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 108. 1. Procedura ustalania oceny zachowania uczniów klas IV - VIII:

1) zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu  obszarach:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia poprzez :

-        systematyczny udział w lekcjach  (frekwencja),

-        punktualność,

-        aktywność ,

-        terminowe wykonywanie prac domowych,

-        uzupełnianie zaległości wynikających z nieobecności,

-        terminowe usprawiedliwianie nieobecności,

-        wywiązywanie się z powierzonych i zainicjowanych przez siebie działań,

-        pomaganie innym w nauce,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

-        przestrzeganie ładu i porządku w szkole,

-        dbanie  o stan dekoracji i jej aktualizację,

-        wykonywanie prac społecznych na rzecz klasy i Szkoły,

-        dbanie o mienie szkolne,

-        współdziałanie w Szkole, nawiązywanie pozytywnych relacji z kolegami,

c) dbałość o honor i tradycje:

-        stosowne zachowanie podczas uroczystości szkolnych,

-        znajomość biografii patrona, hymnu Szkoły i symboliki sztandaru,

-        właściwy ubiór stosowny do miejsca i wydarzenia,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej:

-        nie używanie wulgaryzmów,

-        stosowanie zwrotów grzecznościowych,

-        posługiwanie się poprawną polszczyzną,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

-        przestrzeganie regulaminów i kodeksów szkolnych,

-        rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy,

-        przestrzeganie zasad panujących na lekcji,

-        przeciwstawianie się przejawom agresji, brutalności, wulgarności i wandalizmu zgłaszając zaistniałe fakty nauczycielowi,

-        tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości,

f) godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią:

-        godne reprezentowanie Szkoły na konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

-        odpowiednie zachowanie w zależności od miejsca i sytuacji,

g) okazywanie szacunku innym osobom:

-        stosowanie form grzecznościowych wobec kolegów i koleżanek oraz dorosłych,

-        poszanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych osób,

-        szacunek do własności innych osób;

2) zadaniem wychowawcy klasy jest raz w miesiącu poddać samoocenie każdego ucznia za pomocą karty samooceny oraz za pomocą tej samej karty, na podstawie obserwacji, analizy dokumentacji szkolnej oraz wywiadów z innymi nauczycielami dokonać oceny zachowania ucznia;

3) samoocena/ocena zachowania w poszczególnych obszarach przy użyciu karty odbywa się za pomocą punktów:

-        2 pkt. – zawsze,

-        1 pkt. – często,

-        0 pkt. – czasami,

-        (-1) pkt. – nigdy;

4) raz w miesiącu suma punktów siedmiu kategorii w opinii nauczyciela zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych;

5) frekwencję uczniów na zajęciach w okresie jednego okresu ocenia się w następujący sposób:

-        2 pkt. – uczeń ma 100% usprawiedliwionych nieobecności i brak spóźnień,

-        1 pkt. - uczeń ma 100% usprawiedliwionych nieobecności oraz do 5 spóźnień /nieusprawiedliwionych/,

-        0 pkt. – uczeń ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 10 spóźnień /nieusprawiedliwionych/,

-        (-1) pkt. - uczeń ma powyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych oraz ponad 10 spóźnień /nieusprawiedliwionych/;

6) w ostatnim miesiącu każdego okresu uczeń otrzymuje kartę samooceny rozbudowaną o kategorie zachowań, które mogą występować okazjonalnie w czasie danego okresu/ roku szkolnego.

2. Ustalenia końcowe:

1) śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się na podstawie średniej oceny wynikającej z comiesięcznych ocen zachowania ucznia w danym okresie roku szkolnego stosując poniższą tabelę przeliczeniową:

-        62 – 53 – wzorowe

-        52 – 43 – bardzo dobre

-        42 – 33 – dobre

-        32 – 23 – poprawne

-        22 – 13 – nieodpowiednie

-        12 – 0 – naganne;

2) na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,  wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie zachowania;

3) o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana mogą ubiegać się tylko Ci uczniowie, którzy w ostatnim miesiącu zajęć edukacyjnych w szczególny sposób wyróżnili się;

4) uczeń:

a) który ma w ciągu okresu 30 – 50 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje ocenę nieodpowiednią zachowania,

b) który ma w ciągu okresu ponad 50 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje ocenę naganną zachowania,

c) któremu udowodniono poniżanie, naruszanie godności i nietykalności osobistej innych osób, kradzież, rozbój, wandalizm itp. wykroczenia, otrzymuje naganną ocenę zachowania,

d) któremu udzielono nagany Dyrektora Szkoły nie może mieć oceny zachowania wyższej niż poprawna.

3. Tryb odwoławczy od ustalonej oceny zachowania:

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych  od zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym;

2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze  głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji;

3) w skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły -  jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel SU,

f) przedstawiciel Rady Rodziców;

4) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem;

5) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

6) ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział  3

  Egzamin Ósmoklasisty

§ 109. 1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej, jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany, począwszy od roku szkolnego 2018/2019. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2010/2021  egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) język polski;

2) matematykę;

3) język obcy nowożytny, które uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) język polski

2) matematykę

3) język obcy nowożytny, które uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

4. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 z póź. zmianami (Dz.U. z 2016 poz.1943), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2017poz. 1512).