PRAWA I OBOWIĄZKI
Home PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANIE OCENIANIE ZACHOWANIA

Home

Home

                                                                                     

 

DZIAŁ V

UCZNIOWIE

§  69. 1. Obowiązek szkolny ucznia  określają przepisy prawa oświatowego.

2. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klasy pierwszej w oparciu o zasadę dostępności, zgodnie z wytycznymi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Olsztynie i obowiązującym oprogramowaniem.

3. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie.

Rozdział 1

  Prawa i obowiązki ucznia

§ 70. 1. Szkoła kieruje się wskazaniami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

2. Uczeń w Szkole traktowany jest, jako samodzielny podmiot, istota ludzka wymagająca poszanowania jej tożsamości, godności i prywatności.

3. We wszystkich działaniach dotyczących dziecka Szkoła kieruje się zasadą jego dobra.

§ 71. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnicę rasy, płci, wyznania, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

§ 72. Każdy uczeń Szkoły ma prawo w szczególności do:

1) opieki podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych;

2) znajomości dokumentów prawa szkolnego bezpośrednio go dotyczących, a w szczególności Oceniania Wewnątrzszkolnego;

3)  zdobywania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez:

a) uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych,

b) indywidualizację nauczania,

c) swobodny dostęp do informacji z różnych źródeł,

d) dostarczanie mu wszechstronnej wiedzy z podstawami wiedzy naukowej,

e) udział w konkursach organizowanych przez Szkołę oraz inne instytucje,

f) współpracę z innymi placówkami oświatowymi;

4) wyrażania wątpliwości, prowadzenia dyskusji dotyczących treści przekazywanych przez podręczniki i nauczycieli, a niezgodnych z jego dotychczasowymi doświadczeniami i poglądami;

5) wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszy tym dobra innych osób;

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z kryteriami oceniania wewnątrzszkolnego;

7) bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

8) równomiernego obciążenia pracą;

9) poszanowania jego godności osobistej, nie stosowania wobec niego przemocy fizycznej i psychicznej;

10) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

11) tolerancji wobec jego poglądów;

12) pomocy w przygotowaniu do konkursów i innych imprez;

13) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

14) indywidualnego toku nauki, spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą  po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

15) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;

16) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

17) wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych;

18) zwracania się do Dyrektora, wychowawcy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

19) korzystania po zajęciach obowiązkowych z sali gimnastycznej, boiska szkolnego i innych pomieszczeń Szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem i po uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby upoważnionej ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczenia majątku Szkoły;

20) różnorodnych form wsparcia w zakresie:

a) pomocy materialnej o  charakterze socjalnym,

b) pomocy materialnej o  charakterze motywacyjnym,

c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 73. Na wniosek ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor, po uwzględnieniu opinii wychowawcy i pedagoga, może podjąć decyzje o przeniesieniu dziecka do innej klasy.

§ 74. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek w szczególności:

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie;

2) godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią;

3) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestniczyć w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4) terminowo wykonywać zadania domowe;

5) podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora Szkoły, innych pracowników Szkoły oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

6) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi,

c) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności, agresji, wandalizmu zgłaszając zaistniałe fakty nauczycielom;

7) troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

8) punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia;

9) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych według określonych zasad;

10) uczęszczać na zajęcia w stroju ustalonym przez organa Szkoły, stroju galowym podczas uroczystości szkolnych, egzaminów oraz wyjść do instytucji kulturalnych;

11) dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

12) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

13) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów oraz informować nauczycieli o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;

14) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru, zmieniać obuwie;

15) na koniec każdego roku szkolnego zdać wypożyczone książki, podręczniki;

16) przestrzegać regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Szkole.

§ 75. Uczniom nie wolno:

1) palić papierosów, pic alkoholu, używać środków psychoaktywnych i odurzających;

2) wnosić na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu innych oraz wymienionych w pkt. 1 środków i substancji;

3) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowanych zajęć;

4) rejestrować na terenie Szkoły przy pomocy urządzeń technicznych dźwięków i obrazów bez wiedzy i zgody zainteresowanych osób;

5) zapraszać obce osoby do szkoły bez wiedzy i zgody Dyrektora.

§ 76. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

1) telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność, odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów;

2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu;

3) uczeń ma prawo używać telefonu komórkowego każdego dnia do godziny 8:00;

4) dozwolone jest używanie telefonów komórkowych w każdy piątek;

5) w pozostałe dni telefon, od pierwszej godziny lekcyjnej, powinien być wyłączony i schowany do plecaka;

6) w razie konieczności skontaktowania się z rodzicami uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły;

7) dopuszcza się używanie telefonu na lekcjach w celach edukacyjnych. O danej sytuacji decyduje nauczyciel, na zajęciach którego urządzenia elektroniczne miałyby być użyte;

8) nagrywanie dźwięku i obrazu telefonem komórkowym możliwe jest w sytuacjach edukacyjnych  i wychowawczych tylko za zgodą nauczyciela;

9) w przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:

a) nauczyciel rejestrujący fakt używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, zwraca uwagę uczniowi oraz poleca wyłączenie i schowanie urządzenia,

b) uczeń, któremu dwukrotnie zwrócono uwagę odnośnie używania urządzeń elektronicznych, zobowiązany jest do oddania urządzenia nauczycielowi, po wcześniejszym jego wyłączeniu,

c) nauczyciel przekazuje odebrany telefon wychowawcy,

d) wychowawca ucznia, któremu odebrano telefon, tego samego dnia kontaktuje się z rodzicami ucznia i ustala sposób oddania urządzenia. Rodzic może telefon odebrać osobiście lub poprosić o przekazanie go dziecku,

e) w przypadku nieobecności wychowawcy, nauczyciel przekazuje telefon dyrektorowi szkoły lub do sekretariatu,

f) w przypadku nieobecności dyrektora lub niemożności oddania telefonu w sekretariacie szkoły, nauczyciel kontaktuje się z rodzicem ucznia i ustala sposób oddania urządzenia,

g) fakt naruszenia przez ucznia regulaminu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych odnotowuje się w dzienniku elektronicznym w formie uwagi,

h) uczniowi, który nagminnie łamie regulamin używania telefonów komórkowych na terenie szkoły może zostać udzielona nagana Dyrektora Szkoły,

i) w przypadku nie przestrzegania postanowień zapisu § 76 pkt 8 następuje natychmiastowe zabranie urządzenia i przekazanie, po uprzednim wyjaśnieniu sprawy, rodzicom. Zdarzenie ma wpływ na ocenę zachowania.

§ 77. 1. Uczeń jest zobowiązany do noszenia estetycznego i schludnego stroju.

2. Zabrania się noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.

3. Zabrania się farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.

4. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.

5. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.

Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów strój galowy tj. biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym