Rozwijamy zainteresowania matematyczne i językowe.

 

Poznajemy podstawowe terminy matematyczne w języku angielskim.

liczba / number

cyfra / digit

liczba naturalna / natural number 

liczba pierwsza / prime number 

liczba odwrotna / inverse of a number 

liczba parzysta / even number 

liczba nieparzysta / odd number 

suma / sum

różnica / difference

iloraz / quotient

iloczyn / product

równość / equality

działanie / operation

ułamek / fraction

ułamek zwykły / vulgar fraction

ułamek dziesiętny / decimal fraction

licznik / numerator

mianownik / denominator

dodawanie / addition

odejmowanie / substraction

mnożenie / multiplication

dzielenie / division

reszta (z dzielenia) / remainder

dodać / add

odjąć / substract

obliczyć / calculate

uzupełnić / complete

równa się / equals

system rzymski / Roman numerals

wspólna wielokrotność / common multiple

największy wspólny dzielnik/ greatest common divisor

wyrażenie/ expression

równe / equal  

nierówność / inequality 

liczba mieszana / mixed number 

liczba przeciwna/ opposite number

wynik/ result

liczba podzielna przez/ number divisible by 

 

figura / figure

odcinek / segment

prosta / straight line

okrąg / koło - circle

cięciwa / chord

średnica / diameter

promień / radius

trójkąt / triangle

czworokąt / quadrangle

kwadrat / square

prostokąt / rectangle

trapez / trapezium

romb / diamond, rhombus

równoległobok / parallelogram

wielokąt / polygon

pole / area

obwód / perimeter

bok / side

sześcian / cube

prostopadłościan / cuboid

ściana / wall

krawędź / side

kąt / angle

kąt wewnętrzny / inside angle

kąt zewnętrzny / outside angle

miara kąta / angle measure

stopień / grade

równoległy / parallel

prostopadły / perpendicular

pionowy / vertical

poziomy / horizontal

wymiar / dimension

długość / length

szerokość / width

przekątna/ diagonal  

rysunek/ drawing  

kilometry kwadratowe/ square kilometers 

trójkąt prostokątny/ right triangle

trapez równoramienny/ isosceles trapezium 

wysokość/ height

kąt ostry/  a cute angle

kąt rozwarty/ obtuse angle

 

zadania

zadanie

 

LICZEBNIKI  I  UŁAMKI

 

Rozwiązujemy zadania sformułowane 

w języku angielskim.

 

cz.I

zobacz

zadania

krzyżówka

przykładowe zadania

cześć I

część II

PREZENTACJA

LAMIGŁÓWKI

zadanie   zad 20

 

zajęcia prowadzi dla uczniów kl. Va, Vb

p. Elżbieta Sochacka - Popik

 poniedziałek  14.45 - 15.45

 

W roku szkolnym 2011/12 - działalność Koła zostaje zawieszona, ze względu na małe zainteresowanie.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku wznowimy zajęcia. Koło jest przeznaczone dla uczniów klas piątych. Uczniowie, którzy samodzielnie przygotowują się do konkursu "Maths in English" mogą, a nawet powinni korzystać z zamieszczonych materiałów.

Rok szkolny 2012/2013

Wznawiamy działalność koła od 4 lutego 2013 r.

Zapraszamy uczniów klas czwartych i piątych.

Zajęcia prowadzą:

Elżbieta Sochacka-Popik - matematyka

Aleksandra Załęska- język angielski

Tematyka zajęć: